ขอเชิญฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงาน โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบระทรวงการคลัง รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]

หลักสูตรที่ 1 “การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มประชาคม ASEAN : กรณีศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศพม่า” ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 23-26 กันยายน 2557 (4วัน)

หลักสูตรที่ 2 “การออกแบบการวิจัยขั้นสูงโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง” ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 (รวม 3 วัน)

หลักสูตรที่ 3 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.” ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 4-5 กันยายน 2557 (รวม 2 วัน)

หลักสูตรที่ 4 “เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)” ฝึกอบรมวันที่ 9-10 กันยายน 2557 (รวม 2 วัน)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.