ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

SYRA-Banner-Web

รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) โดยจัดให้มีรางวัลขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

รางวัลนี้มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน โดยพิจารณาจาก คุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และผลกระทบในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และการนำไปใช้ประโยชน์ ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่

1) สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences

2) สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering)

3) สาขา Engineering and Multidisciplinary Technology

4) สาขา Health Sciences

5) สาขา Physical Sciences (Including Mathematics & Physics) และ

6) สาขา Humanities and Social Sciences

 

ผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาสามารถดูรายละเอียดการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางเว็บไซด์ที่ http://asia.elsevier.com/trfchescopus2014

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2557 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 (วันที่ 23 ตุลาคม 2557) ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี