สวพ.มก. เชิญชวนชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการ เรื่ององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมของข้าวโภชนาการสูง:วางฐานมูลค่าเพิ่มจากระบบเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ (Social Enterprise Model of Biofortified Riceberry: Stemming High Value Chain from Thai Organic Farming to Health-conscious Consumers) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน (An Energy Saving Skylight and Shading Device Set) โดย ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และฟังการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน” โดย ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์  ดร. ศิรเดช สุริต  รองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร  และดร. ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

          ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th   หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗