การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) วช. จะจัดการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลอง และกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้สัตว์

หากประสงค์เข้าร่วมการอบรม ขอให้ส่งใบตอบรับ ที่โทรสาร 02-561-0578 หรือ admin@labanimals.net  ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น) โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำ  Notebook และ Flash drive ไปด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ ใบตอบรับ แผ่นประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ หนังสือเชิญ