มก. กับ สกว. ร่วมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บรรยาย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

1-07-2557-2000-01 1-07-2557-2000-03
 1-07-2557-2000-05  1-07-2557-2000-02

1-07-2557-2000-06