สวพ.มก.จัดอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา”

          วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา” วิทยากรโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และนายวิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุคลากร สวพ.มก. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการถ่ายภาพพื้นฐาน หลักการจัดองค์ประกอบภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ ณ ห้องประชุม ไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

25-06-2557-300-01 25-06-2557-300-02

25-06-2557-600-02

25-06-2557-600-01