การรับ – ส่ง มอบหมายงาน แก่ผู้อำนวยการ สวพ.มก.

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีการรับ – ส่ง มอบหมายงานให้กับ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เนื่องจาก ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สวพ.มก. และรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่านครบวาระการดำรงตำแหน่ง

17-06-2557-600-01

17-06-2557-600-02

17-06-2557-600-03