ขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และเรือเดอะแกรนด์เจ้าพระยาครุยส์ เป็นการขอบคุณผู้บริหาร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทุกท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จนเกิดผลดีแก่ราชการตลอดมา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร อดีตผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีมในการจัดงานร่วมกัน รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน

DSC_0490

13-06-2557-600-11

300-04 300-03
300-02 300-01

DSC_0709

600-01