สวพ.มก. จัด โครงการคิดดี มีสุข ด้วยหลักพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557  งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัด โครงการคิดดี มีสุข ด้วยหลักพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานโดยรวม และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิธีคิดในเชิงบวก และให้เกิดความสุขทางจิตใจ ณ ห้องไพลิน – ห้องเพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

11-06-2557-600-01

11-06-2557-300-06 11-06-2557-300-02
11-06-2557-300-03 11-06-2557-300-05

11-06-2557-600-07