การประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดให้มีการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์

พร้อมกันนี้ได้เชิญเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น นักวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะแก่นักวิจัย และเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์ในการทำวิจัยจากนักวิจัยอาชีพชั้นนำของประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ้http://academic.trf.or.th/meeting ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยผู้สนใจต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดในเว็ปไซต์ดังกล่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: หนังสือเชิญประชุม