สวพ.มก. จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย”

3-06-2557-600-01

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย” เปิดงานโดย ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย นักวิจัยดาวรุ่ง ผศ.ดร.สิริพล อนัตวรสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยอาวุโส สาขาวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน นักวิจัยอาวุโส สาขาสังคมศาสตร์ ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ภาควิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ซึ่งเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆ 16 มหาวิทยาลัย โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เพื่อคณะกรรมการในกลุ่มเครือข่ายวิจัยประชาชื่นได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารงานวิจัยของ มก. และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ของนักวิจัยภายในกลุ่มเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

3-06-2557-2000-02 3-06-2557-2000-20
3-06-2557-2000-11 3-06-2557-2000-13
3-06-2557-2000-08 3-06-2557-2000-12
3-06-2557-2000-07

3-06-2557-2000-01