ขอเลื่อนการจัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางวการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมของ สกว. จากวันอังคารทึ่ 10 มิ.ย.57 เป็น วันพุธที่ 25 มิ.ย. 57

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเลื่อนการจัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมของ สกว.” จากวันอังคารทึ่ 10 มิถุนายน 2557  เป็น วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00–15:30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

13:00 – 13:30 น.    ลงทะเบียน

13:30 – 13:40 น.    กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

13:40 – 15:00 น.    บรรยายหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมของ สกว.” โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ รองผู้อำนวยการโครงการ (พวอ.)

15:00 – 15:30 น.    ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขออภัยในเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น และขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โดยกรุณาแจ้งตามแบบตอบรับ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2557

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบตอบรับ