การประชุมระดมความคิด(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัย ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ฯ ที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้กำหนดกรอบการวิจัยเพื่อการพัมนาและแก้ไขปัญหาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

หากประสงค์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง วช. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการแบบตอบรับรายละเอียดโครงการหนังสือเชิญ