การประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม ระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสต์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ  ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง วช. ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 

 

เอกสารเพิ่มเติม: กำหนดการแบบตอบรับสรุป ร่างยุทธศาสตร์รายละเอียดโครงการหนังสือเชิญ