ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้งานมหกกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมสัมมนาฯ และนำบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยภายใต้ 6 หัวข้อหลัก (ตามรายละเอียดด้านล่าง)โดยไม่มีค่าใช้จ่ายประการใด (ดังแบบตอบรับและแบบส่งบทความด้านล่าง) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-579 0319 หรือ 02-561-2445 ต่อ 559 และทางอีเมลล์ nrcthqu2014@yahoo.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

(ร่าง) กำหนดการ

แบบตอบรับและแบบส่งผลความเข้าร่วมสัมมนา

ขออนุมัติในหลักการจัดการสัมมนาวิจัยไทย-จีน ครั้งที่ 3

ข้อมูลทั่วไปและแนวทางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.