การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 เวลา 8:00-16:30 น. ณ โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โปรดส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมการสัมมนาไปยัง วช. ภายในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายละเอียดการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา, แบบลงทะเบียน, แบบฟอร์มจองที่พักหนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา