ประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดการประชุม “ประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ” ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

หากท่านสนใจเข้าร่วมการประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โปรดกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งส่งกลับไปยัง วช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ด้วย

เอกสารเพิ่มเติม: รายละเอียดการประชุม  กำหนดการ  ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม  หนังสือเชิญ