ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

วช. จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมThailand Research Symposium 2014 ทั้งในภาคการบรรยาย(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์(Poster Presentation) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานใน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง
  2. การศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม
  3. การสร้างและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา กรุณาจัดทำรายละเอียดตามที่ วช.กำหนดไว้ในคู่มือให้ครบถ้วน โดยสามารถดูรายละเอียดและนำส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และจัดส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Thailand Research Symposium เท่านั้น หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายดัชนีการวิจัยประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2579 0109 และ 0 2561 2445 ต่อ 447, 568