สวพ.มก. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จัดกิจกรรม Walk Rally – KURDI Family

          ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม “ Walk Rally – KURDI Family ” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร ชาว สวพ.มก. ทุกระดับ โดยผ่านกิจกรรมเกมส์ต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากโครงการ Operation M.A.L.E.E. ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษต้อนรับประชาคมอาเซียน จัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องบุษราคัม และภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

600-02

600-01

300-04 300-05
300-03 300-01
300-06 300-02

600-03