รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสประจำปี 2558-2559

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. หนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 โดยมีอธิการบดีดป็นผู้ลงนามนั้น หากข้อเสนอโครงการได้รับการคัดเลือก หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้นับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับอาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสที่เดินทางมาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ภายในประเทศไทย

2. โปรดนำส่งโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์จะได้ดำเนินการเสนอให้อธิการบดีลงนาม และจัดทำสำเนาเอกสารที่อธิการบดีลงนามแล้ว จำนวน 5 ชุด รวมเป็นจำนวน 6 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งในนามมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งให้แก่สำนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

รายละเอียดโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559


ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและกรุณาดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม Annex A โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างละเอียด
2. กรอกแบบฟอร์ม Annex B โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
3. กรอกหนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส
4. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส
5. ลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน

ขอให้ผู้เสนอโครงการส่งโครงการฉบับภาษาอังกฤษในนามสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับข้อเสนอโครงการ) ลงตราประทับรับเอกสารข้อเสนอโครงการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดและครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร
– Call for Proposal
– ใบปะหน้าใบสมัคร
– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Annex A)
– รายละเอียด Project budget, Living allowance, Partners contribution และ Global budget  (Annex B)
– หนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมฯ
– คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมฯ ประจำปี 2558-2559
– ขั้นตอนและกำหนดเวลาดำเนินโครงการโดยสังเขป