มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯได้ที่ http://www.human.nu.ac.th/workshop/  หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมายัง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0 5596 2094 และ 0 5596 2072 โทรสาร 0 5596 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published.