มร.สวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICMSIT 2014: International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2014: International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand” ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557  โดยมี รายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร หรือเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0-2160-1491-3