ขอปรับเปลี่ยนโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งานเป็นเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ” (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx. 2014) ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในการนี้ วช. ขอปรับเปลี่ยนโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งานเป็นเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” และใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่าน รวมทั้งบุคลากรทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยท่านสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ดังรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทร 02-579 2288, 02-561 2445 ต่อ 516, 530, 539