รับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต: การศึกษาภาคส่วนทรัพยากรน้ำ ภาคการเกษตร และชุมชนเมือง ชุมชนชนบท” โดยมีหัวข้อหลัก 6 หัวข้อคือ

1. การศึกษาความเสี่ยงภาวะสมดุลน้ำและภัยแล้งและน้ำท่วมหลากในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินเค็มในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

4. การศึกษาความเสี่ยงของระบบเกษตรในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

5. การศึกษาความเสี่ยงของชุมชนเมืองในเขตอำเภอเมืองอุดรและพื้นที่ข้างเคียงจากภาวะน้ำท่วมในปัจจุบัน

6. การประเมินขีดความสามารถในการรับมือของชุมชนชนบทในลุ่มน้ำห้วยหลวงต่อความเสี่ยงจากภาวะอากาศแปรปรวน

กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trf.or.th

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

บันทึกข้อความ