การเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับกลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติ จัดการเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?” เพื่อระดมข้อมูล และองค์ความรู้เชิงวิชาการในการจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทยที่มีอยู่ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงเกษตรกร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำไปสู่การบริหารจัดการภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

03-04-2014-2000-04

300-02 300-03
300-01 300-07
300-05 300-06
300-04 300-08

03-04-2014-2000-09