ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.tnrr.in.th/project (ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 489 และโทรสาร 0 2940 5495

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 2557

2. กรอบการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557 

3. ประกาศ ปปช1 

4. ประกาศ ปปช2 

5. ประกาศ ปปช3 

Leave a Reply

Your email address will not be published.