ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14 โดยสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557  โดยส่งมาที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2650 9777 หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.brandsworld.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

2.รายละเอียดโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.