จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS

         25-03-14-600-01

          เมื่อวันที่ 25, 26, 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 1 เมษายน 2557  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะทำงานการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS (QS World University Ranking) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ SciVAL-Spotlight“ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมี อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษาคณะทำงาน เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรมฯ ให้คณะทำงานฯ เพื่อจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  เสนอเป็นข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยของมก. เพื่อการแข่งขันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นต่อไป

25-03-14-600-03

25-03-14-300-02 25-03-14-300-01

25-03-14-600-02