อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมงร่วมมือกัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทดลอง และสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้การศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

600-03-190314

600-02-190314

300-04-190314 300-03-190314
300-02-190314 300-01-190314

600-01-190314