รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท – ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคกลางของประเทศไทย”  (Holistic Study for the Adaptability in the Different Context of the  Tai – Lao Ethnic in the Central Region Basin of Thailand)
รางวัลที่ได้รับ : ผลงานวิจัยระดับดี (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ)
ผู้ร่วมวิจัย โดย๑. ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
๔. นายศรันย์ สมันตรัฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี พินิจวรสิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
๘. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
๙. นายอดิศร ศรีเสาวนันท์
๑๐. นายพัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์
๑๑. นายจิรศักดิ์ เกื้อสมบัติ
๑๒. นายเจนยุทธ ล่อใจ
๑๓. นายจตุพล อังศุเวช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๑๔. นายศรุติ โพธิ์ไทร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๑๕. นางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๑๖. นางสาวพุดตาน จันทรางกูร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๑๗. นางสาวสุธิดา สัตยากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๑๘. นายนพดล จันทวีระ
(สาขาปรัชญา)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฯ