โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014)

 

สำนักงานวิจัยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและผู้ให้ความสนใจในงานวิจัยของประเทศ ซึ่ง Mascot ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย กับการนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557

แนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบ

  1. การออกแบบ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) จะต้องสื่อให้เห็นถึงการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยในการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  2. การออกแบบ Mascot ตามข้อ 1 ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารัก มีบุคลิกที่ร่าเริงและแสดงความเฉลียวฉลาด รวมทั้งมีความเป็นมิตร พร้อมกับสะท้อนแนวคิดตามที่กำหนดไปพร้อมกัน
  3. การออกแบบ Mascot ตามข้อ 1 และ 2 จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ โดยผู้ออกแบบต้องมีความเห็น และความหมายของ Mascot ที่ออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 3 บรรทัด และไม่เกิน 5 บรรทัด

กติกาการส่งผลงานที่ออกแบบ

  1. นิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชาการ และผู้สนใจ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
  2. ออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ที่สื่อถึงแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามที่ระบุไว้ 3 ข้อข้างต้น
  3. มีองค์ประกอบของการออกแบบในภาพที่สวยงาม จดจำง่าย และไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จจักมาแล้ว
  4. ออกแบบโดยใช้สีไม่เกิน 4 สี
  5. การออกแบบต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในการออกแบบ โดยออกแบบ Action ต่างๆของ Mascot ไม่น้อยกว่า 6 Action ได้แก่ ท่าไหว้ ท่าผายมือทางซ้าย ท่าผายมือทางขวา ท่าแสดงความเป็นมิตร หรือเชื้อเชิญ ท่าแสดงบุคลิกที่ดูสนุกสนาน หรืออื่นๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. การออกแบบสอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามที่กำหนด
  2. มีความเหมาะสมในการใช้งานได้จริง

การส่งผลงาน

1. ส่งผลงานการออกแบบโดยพิมพ์เป็น 4 สี บนกระดาษขนาด A4 Action แผ่นละ 1 ภาพ (รวม 6 Action) โดยต้องจัดส่งไฟล์ในรูปแบบของภาพ jpg และ ai ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ซึ่งผลงานจะต้องเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงได้

2. ส่งผลงานการออกแบบโดยพิมพ์เป็น 4 สี บนกระดาษขนาด A4 รวม 6 Action จำนวน 1 แผ่น พร้อมให้ความหมายของ Mascot โดยจัดส่งเป็น word

3. ผลงานตามข้อ 1 และ 2 ใส่ในแฟ้มโชว์งาน พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 ชุด โดยทุกชิ้นให้ระบุข้อมูลผู้ออกแบบหรือเจ้าของผลงาน ได้แก่

–          ชื่อ – นามสกุล

–          สาขาที่ศึกษา และสถาบันที่สังกัด หรือองค์กรที่สังกัด

–          ที่อยู่ทางไปรษณีย์

–          เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน/ที่บ้าน/มือถือ

–          e-mail address

4. ส่งผลงานภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือนำส่งผลงานด้วยตนเองภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 ตามเวลาราชการ ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ส่งผลงานประกวดออกแบบ Mascot)

 

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว วช. จะไม่รับการพิจารณา

5. วช. จะคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไป vote ใน website ของ วช. โดยคะแนนจากการ vote จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

6. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2940-5743, 0-2562-2445 ต่อ 458, 459

รางวัล

–          รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

–          รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไข

–          การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

–          ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

–          ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปใช้ตามความเหมาะสม

–          ผลงานที่ผ่านการเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

–          ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคืนในทุกกรณี

–          บุคลากร วช. ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.