ข้อมูลระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ของ The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) ไต้หวัน ได้ประกาศใช้ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ (New UMAP Credit Transfer Scheme: New UCTS)โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิต UCTS มีค่าเท่ากับจำนวนชั่วโมงปฏิบัติของนักศึกษา 38-48 ชั่วโมง (student workloadhours) โดยรวมจำนวนชั่วโมงบรรยาย 13-16 ชั่วโมง (teaching hours) แต่ไม่รวมจำนวนเวลาการค้นคว้าด้วยตัวเอง (reading time) และจำนวนเวลาการสอบปลายภาค (final exam weeks) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดตามประกาศการใช้ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ (New UCTS) อย่างเป็นทางการ

ระบบ UCTS รูปแบบใหม่นี้เป็นผลจากการศึกษาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและระบบหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดย Professor Dr. Taiji Hotta ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในการประชุม UMAP Board ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำมาปรับใช้กับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (UMAP Student Connection Online: USCO)
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (UMAP Student Connection Online: USCO) พิจารณานำระบบ UCTS รูปแบบใหม่ พร้อมทั้งแบบฟอร์ม UMAP standard application form and study plan using UCTS ใหม่ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว