ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนประเทศ/มหาวิทยาลัยสมาชิก/นักวิจัยจาก 3 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ โครงการละ 6,000 เหรียญสหรัฐ โดยหัวหน้าทีมวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและสอดคล้องตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ในรูปแบบ electronic PDF ได้ที่phicha@mua.go.th พร้อมทั้งสำเนาแจ้งไปยัง UMAP IS ที่ umaptaiwan@gmail.com หรือ umap@mail.fju.edu.tw ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. ข้อมูลโครงการ

2. แนวทางการนำเสนอโครงการ

3. รูปแบบกรจัดทำข้อเสนอโครงการ