สวพ.มก.จัดโครงการ “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด”

600p-01

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด” โดย รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

           เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ได้รับการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ในการกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการกำหนดตัวชี้วัด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของแผนงานประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.