สวพ.มก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

600p-01

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขอศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสำนักงานประกันคุณภาพ พิจารณาแล้วว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก เพื่อเป็นแนวทางเสริมความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ และแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงงานของตนเองได้ จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

300p-02 300p-01
300p-03 300p-04

600p-02