จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ“การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมฯ โดยขอให้ต้นสังกัดเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจตามแบบเสนอผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ส่งไปยัง คุณวิวัฒน์  น้าวานิช E-mail: rdiwwn@ku.ac.th ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณา และแจ้งตอบรับเพื่อให้ผู้สมัครยืนยันการเข้าอบรมฯ ไปยังอาจารย์ นักวิจัย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์