สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอนุมัติโครงการวิจัยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมัน ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)

rnl

          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เล็งเห็นว่าโครงการมีความน่าสนใจ ผลที่ได้รับจากโครงการ คือ เครื่องต้นแบบ Near Infrared (NIR) spectrometer เป็นผลงานของ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องดังกล่าวใช้สำหรับวัดการดูดกลืนแสงของปาล์มน้ำมันในทะลาย เพื่อประเมินราคาซื้อขาย ตามปริมาณน้ำมันในทะลายจริง จึงให้การสนับสนุนโครงการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ว เพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ 4,917,400 บาท