ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล

600p-04

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล”

300p-01

เปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก.

300p-03

 

ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

300p-04

เสวนาเรื่อง มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลควรนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือชาวนา โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

300p-02

เรื่อง Model การผลิตและค้าข้าวไรซ์เบอรี่ และอื่นๆทางเลือกของชาวนา โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว วิทยาเขตกำแพงแสน

300p-05

และเรื่อง ควมเป็นไปได้ในการแปรรูปข้าวเชิงอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

600p-01

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเวทีให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปลูก และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเชิงวิชาการจากงานวิจัย นำไปสู่การบริหารการผลิตข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การใช้ประโยชน์จริง และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการในระบบการผลิตข้าว หวังว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะของชาวนาไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

300p-07300p-06

600p-02

600p-05

600p-03