เอกสารเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์เอกสารเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. หนังสือกรอบ​นโยบาย​การ​พัฒนา​นาโน​เทคโนโลยี​ ของ​ประเทศไทย​ (พ.ศ.​ 2555-2564)
  2. แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
  3. สาระสำคัญของ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ.2555-2564)
  4. สรุปผลารสัมมนาสร้างความตระหนัรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ