สำนักงานคณะกรรมการวิจัยของชาติ (วช.) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2556

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี   2556 ของหน่วยงานต่าง ๆ    ทั่วประเทศทุกโครงการวิจัยและทุกแหล่งทุน ที่มีการดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำมาใช้จัดทำดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสำหรับรัฐบาลในการวางกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการวิจัยของประเทศ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดำเนินการ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2556 ดังแบบสอบถามฯ พร้อมคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้ท่านส่งแบบสอบถามฯ นี้ คืนฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อจักได้ดำเนินการรวบรวมเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป (พร้อมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กรอกชื่อโครงการวิจัย ปี 2556 ในแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดทำ มาเพื่อเป็นข้อมูลส่งให้ท่านด้วยแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Download