แสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ

05-2000p

แสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิงจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบกระเช้ากล้วยไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัยดังนี้

08-2000p

1. ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว วิทยาเขตกำแพงแสน

ได้รับรางวัล “ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556” จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง (สวทช.) มูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ จากผลงานเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์พืชในยุคต่อไปกับอนาคตข้าว” นอกจากนี้ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตรยังอยู่ในทีมงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ซึ่งได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย เรื่อง โครงการ “เทคโนโลยีฐาน จีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหารและการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด”

01-2000p

2. อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล รางวัลนักวิชาการดีเด่น ประจำปี 2556 (CDAST AWARD 2013)

สาขา :  สถาปัตยกรรมหลัก (ประเภทนักวิชาการอาวุโส)

จาก   : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

รางวัลจากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน

“Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2556

รางวัล :   เหรียญทอง (Gold Prize) ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

An Optimum Skylight and Shading Device Set for Direct Light Protection

สาขา:     Building / Architecture / Civil Engineering / Construction /Materials /

Woodwork

จาก :   Korea Invention Promotion Association (KIPA)

รางวัลพิเศษ (FIRI DIPLOMA: FIRI Award for the Best Invention) ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรงAn Optimum Skylight and Shading Device Set for Direct Light Protectioจาก:        The First Institute Inventors and Researchers in I.R. IRAN ประเทศอิหร่าน

รางวัล :   เหรียญทองแดง (Bronze Prize) แผงกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง An Optimum Solar Screen for Direct Light Protection

สาขา:     Building / Architecture / Civil Engineering / Construction /Materials /

Woodwork

จาก :   Korea Invention Promotion Association (KIPA)

02-2000p

3. ดร.อรศิริ ปาณินท์ และคณะสาขาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี จากการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงาน “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย”

06-2000p

4. รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากโครงการ การวิเคราะห์ยีนที่ตอยสนองต่อการรับสารหนูในข้างเจ้า และข้าวเหนียว

03-2000p

5. ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จากผลงานโครงการ การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

04-2000p

6. อาจารย์ ดร.มิติ รุจุนุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือ ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากผลงานโครงการ การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไหม้ ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ Microsoft Kinect