การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคพื้นฐานทางโครมาโตกราฟ รุ่นที่ 2”

ระยะเวลา

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557 (3 วัน)

สถานที่

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม:

           นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 30 คน

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

Download