สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเรือน ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดไปยัง 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 4 (ทิศเหนือ)

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0-2141-9700 โทรสาร : 0-2143-8202
อีเมล์ : prmail@pdc.go.th
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวโหลดรายละเอียด คลิก