ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

วันที่ 28 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดวาระการประชุม “ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุกหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 ซึ่งกำหนดการสนับสนุนโครงการวิจัย แบ่งเป็น 4 ประเภท/กลุ่ม ได้แก่ 1) ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2)โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 3)โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ 4) โครงการวิจัยเชิงพื้นที่โดยได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ

          เพื่อให้การดำเนินงานพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนฯเป็นไปโดยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุปรระสงค์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2558

003-300p 002-300p
005-300p 004-300p

001-600p