งานสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดครั้งที่ 7 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก”

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสดไทยสู่ตลาดโลก” ในวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดยส่งแบบตอบรับไปยัง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จากต้นสังกัด

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวกมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง

โทรศัพท์ 053-873340

อีเมล kamollux@mju.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลดรายละเอียด