ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้บผู้ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา