การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม SMMS โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีส่วนช่วยในด้านการเกษตร โดยการประยุกต์และนำข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจสำหรับการติดตามและประเมินผลพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS  โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์  และคณะทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โทร. 0-2940-7052