ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Advancing Research and Innovation with the Web of Science” และ “Connecting Research to Impact and Beyond – Effective assessing, managing and evaluation research”


ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Advancing Research and Innovation with the Web of Science” และ
“Connecting Research to Impact and Beyond – Effective assessing, managing and evaluation research”

 

สำนักหอสมุด ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Advancing Research and Innovation with the Web ofScience” และ “Connecting Research to Impact and Beyond – Effective assessing, managing and evaluation research” วิทยากรผู้แทนจาก Thomson Reuters ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม ๒๕๕๗ เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)   (สำนักหอสมุด และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด)  หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะเรียนแจ้งทุกท่านเพื่อทราบอีกครั้งค่ะ ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวกิตติยา  ขุมทอง  สำนักหอสมุด
E-mail : libkty@ku.ac.th  โทรศัพท์สายตรง 02-942-8616 หรือสายใน 1477  ต่อ 425  โทรสาร 02-940-5834

Leave a Reply

Your email address will not be published.