ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 จาก The Matsumae International Foundation (MIF)

ด้วย  Matsumae International Foundation (MIF) จะให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2015 – มีนาคม 2016

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

2) มีอายุไม่เกิน 49 ปี นับในวันที่สมัคร

3) มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี

4) ไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในอดีตหรือปัจจุบัน

5) ดำรงตำแหน่งในต้นสังกัดเดิมและจะกลับมาปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน

6) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง

The Matsumae International Foundation 4-14-46 Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043  JAPAN

Fax: +81-3-3301-7601

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

 

download-button-th

Fellowship Announcement            pdf-icon-th

Application Form                             pdf-icon-th          word logo