โปรแกรมสนับสนุนการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยใจไทยและนักวิจัยสหรัฐฯ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักวิจัยไทยสามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การยกระดับความสามารถนัวิจัยไทยให้มีโอกาสในการทำงานวิจัยในระดับสากลเพิ่มขึ้น จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้

1) Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER) Science  เป็นโปรแกรมร่วมระหว่าง the United States Agency for International Development (USAID) และ NSF ในการสนับสนุนนักวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนายื่นขอรับทุนเพื่อวิจัยหรือเพื่อกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถทำวิจัย ในหัวข้อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ USAID เช่น

  • Food security topics such as agricultural development, fisheries, and plant genomics
  • Global health issues such as ecology of infectious disease, biomedical engineering, and natural/human system interactions
  • Climate change impacts such as water sustainability, hydrology, ocean acidification, climate process and modeling, and environmental engineering
  • Other development topics including disaster mitigation, biodiversity, water, and renewable energy

การสมัครรอบนี้จะปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 13 มกราคม 2557

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

capture-20140103-104611

 

capture-20140103-104459-crop

 

 

2) Pan-American Advanced Studies Institutes Program  (PASI) เป็นโครงการร่วมระหว่าง the Department of Energy (DOE) และ  NSF ในการจัดหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 10-21 วันเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และส่งเสริมการฝึกอบรมและการสร้างความร่วมมือในกลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยาศาสตร์ และธรณีวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการบรรยาย สัมมนา ประชุมหารือ โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาหลังปริญญาเอก และนักวิจัยรุ่นเยาว์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

capture-20140103-104459-crop